ལམ་སྟོན་གསལ་བསྒྲགས།

རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ཁྱིམ་སྡོད་བཀག་རྒྱ་གྲོལ་ལ་ཉེ་ཞིང་གནས་ཡུལ་ཧི་མ་ཅལ་མངའ་སྡེ་གཞུང་གིས་ཧི་མ་ཅལ་དུ་སྡོད་མཁན་མངའ་སྡེ་གཞན་དུ་ལུས་པ་རྣམས་དྲ་ཐོག་ཆོག་མཆན་ཞུས་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་ཆོག་པའི་གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་བ་བཞིན། བཤད་གྲྭའི་འཛིན་སྐྱོང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གྲོས་ཆོད་བྱུང་དོན།

གསལ་བསྒྲགས།

བསམ་ཚུལ་ཕྲིས།

སྐུ་ཉིད་ཀྱི་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་གཞན་གྱིས་མཐོང་མི་ཐུབ། སྐར་རྟགས་ཅན་རྣམས་ངེས་པར་དུ་སྐོང་དགོས། *